Cursusvoorwaarden

Laatst gewijzigd 25-06-2018

Cursusvoorwaarden voor studenten van Spaans Leren Vamos

1. Doel en rechtsgeldigheid van de cursusvoorwaarden
Deze cursusvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Spaans Leren Vamos en haar studenten en op alle aanbiedingen die Spaans Leren Vamos doet.

2. Terminologie
2a Als in deze cursusvoorwaarden wordt gesproken over ‘student’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een inschrijving is gedaan bij Spaans Leren Vamos en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Spaans Leren Vamos.
2b Als in deze cursusvoorwaarden  wordt gesproken over ‘cursus’ of ‘les’, dan wordt bedoeld: de tussen de student en Spaans Leren Vamos overeengekomen afspraak die is vastgesteld aan de hand van het digitale inschrijfformulier.
2c Spaans Leren Vamos is een domeinnaam van Andrés Mena Calvo. Andrés Mena Calvo onderhoudt een strategische alliantie met starthosting.

3. Voorwaarden van student worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de student wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht
4a Op alle overeenkomsten tussen Spaans Leren Vamos en de student en alle aanbiedingen van Spaans Leren Vamos aan de student is Nederlands recht van toepassing.
4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Utrecht, tenzij Spaans Leren Vamos ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie
5a Alle correspondentie gaat via e-mail, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b De student is verplicht om een e-mailadres aan Spaans Leren Vamos op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Spaans Leren Vamos worden doorgegeven op de manier die Spaans Leren Vamos voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het e-mailadres van de student wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom
6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Spaans Leren Vamos of haar licentiegever(s). Student verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
6b Materiaal dat door de student is aangeleverd, blijft eigendom van de student, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Rechten van derden
Student garandeert Spaans Leren Vamos dat de opdracht die student aan Spaans Leren Vamos verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

8. Afmelding, opzegging, geldigheid en verzetten van lessen
8a In het geval van een privé- of duocursus, meldt de student zich minimaal 24 uur voor aanvang van de les af. Zodoende kan de student de les op een samen met Spaans Leren Vamos te bepalen moment inhalen binnen de geldigheidsduur van het aangeschafte lespakket. Studenten die zich binnen 24 uur voor aanvang van de les afmelden, worden geacht de les te betalen. Spaans Leren Vamos is geen les verschuldigd wanneer een student zich afmeldt tijdens een groepscursus.
8b Een les die door meerdere studenten gevolgd wordt in de vorm van een duocursus of cursus Spaans op maat, kan verzet worden, mits alle studenten akkoord zijn gegaan met een nieuw overeengekomen datum en tijd in samenspraak met Spaans Leren Vamos. Zodra alle studenten akkoord zijn gegaan met de nieuwe datum en tijd, zal het moment waarop de les oorspronkelijk gepland stond vervallen en kunnen daar geen rechten meer aan ontleend worden.
8c Als een student een cursus of les wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Er vindt echter geen restitutie plaats door Spaans Leren Vamos.
8d Een lespakket heeft een geldigheidsduur waarbinnen alle lessen afgenomen dienen te worden. De geldigheidsduur hangt af van het gekozen lespakket.
8 lessen x 1,5 uur (12 uur) = 12 weken vanaf de eerst geplande les.
16 lessen x 1,5 uur (24 uur) = 22 weken vanaf de eerst geplande les.
24 lessen x 1,5 uur (36 uur) = 32 weken vanaf de eerst geplande les.
Indien door omstandigheden de geldigheidsduur van een lespakket vooraf niet haalbaar lijkt te zijn, dient de student dit vóór inschrijving overlegd te hebben met Spaans Leren Vamos, waarna er samen een andere vervaldatum wordt afgestemd.

9. Betaaltermijnen
Een cursus of les wordt uiterlijk 24 uur voor aanvang van de cursus / eerste les in 1 termijn betaald, tenzij anders overlegd met Spaans Leren Vamos.

10. Facturen
10a Door het invullen van het inschrijfformulier gaat de student een betaalverplichting aan en gaat de student automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.
10b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
10c Na het verstrijken van de in 10b genoemde termijn wordt de student geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
10d Indien student namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de student te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de student ten tijde van de inschrijving niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de inschrijving gedaan was, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
10e Facturen dienen betaald te worden ten laatste 24 uur voor aanvang van de cursus / eerst les. In het geval van bijbesteld lesmateriaal ontvangt de student een factuur die binnen 14 dagen voldaan dient te zijn. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Spaans Leren Vamos binnen is, zal Spaans Leren Vamos kosteloos een ingebrekestelling per e-mail sturen met een termijn waarin de student alsnog kan betalen. Is de factuur na deze uiterste betaaldatum niet binnen bij Spaans Leren Vamos, komen de incassokosten die Spaans Leren Vamos moet maken om de vordering te kunnen innen voor rekening van de student.
10f Spaans Leren Vamos is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, indien de student niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief de extra kosten.
10g De betaling aan Spaans Leren Vamos dient via een bankoverschrijving plaats te vinden. Contante betaling is niet mogelijk.
10h Personen die onder bewindvoering staan, dienen dit aan Spaans Leren Vamos kenbaar te maken alvorens het inschrijfformulier verstuurd wordt.

11. Opschorting / stopzetting dienstverlening
11a Spaans Leren Vamos behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de student op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de cursusvoorwaarden.
11b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de student niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande facturen aan Spaans Leren Vamos.
11c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze cursusvoorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

12. Recht om diensten te weigeren
Spaans Leren Vamos heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

13. Vrijwaring
13a Door de inschrijving vrijwaart student Spaans Leren Vamos van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van de inschrijving en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
13b Student vrijwaart Spaans Leren Vamos van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een dienst / product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten.

14. Wijziging cursusvoorwaarden
Spaans Leren Vamos is te allen tijde gerechtigd de cursusvoorwaarden te wijzigen. De gewijzigde cursusvoorwaarden zullen gelden voor nieuwe inschrijvingen die binnenkomen vanaf de datum van de wijzigingen. Per nieuwe inschrijving wordt van de student verwacht de cursusvoorwaarden gelezen te hebben. De cursusvoorwaarden staan te alle tijde op de website vermeld.

15. Ontbindende voorwaarden
Spaans Leren Vamos is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
– het faillissement van de student wordt of is uitgesproken;
– student surseance van betaling aanvraagt;
– aan student surseance van betaling verleend is;
– student de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
– Spaans Leren Vamos gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de student om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
– student handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

16. Digitale nieuwsbrief
Met de inschrijving gaat de student akkoord met het onvangen van mails die informeren over vervolgcursussen en activiteiten alswel de digitale nieuwsbrief van Spaans Leren Vamos. De student kan zich te allen tijde uitschrijven van de nieuwsbrief of aangeven via de mail geen verdere mails meer te willen ontvangen.

17. Foto’s
Tijdens de laatste les van de cursus zal een foto genomen worden die gebruikt zal worden voor promotiedoeleinden. Mocht de student dit niet willen, vragen wij de student niet op de foto te gaan. 

18. Disclaimer
Spaans Leren Vamos is niet verantwoordelijk voor enige schade die de student kan lijden. Spaans Leren Vamos geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Spaans Leren Vamos en de docenten waar zij mee samenwerkt.

Wat een leuke en persoonlijke taalschool. Ik kreeg de tip via een bekende en heb me direct aangemeld. Geen seconde spijt. Ze adviseren goed over waar je het best kunt starten qua niveau (ik zit in A2.3 nu). De lessen zijn leuk en interactief. Ze vliegen voorbij en je leert echt snel spreken. Je spreekt alleen maar Spaans met elkaar dus de leercurve is hoog. Veilige leeromgeving. En hele gunstige prijzen. Een aanrader!

Saskia van Loozenoord

Spaans Leren Vamos is een fantastische, kleinschalige, warme en ongelooflijk toegewijde taalschool!! De groepen zijn klein (max 6 personen) waardoor je veel praat (=leert!) in de lessen. De docenten zijn heel vriendelijk en didactisch sterk waardoor je elke les een hoop opsteekt; daarnaast is er altijd ruimte vragen, eigen inbreng en voor een goede portie humor. Ik was op zoek naar een taalschool waarbij ik me thuis zou voelen en wat niet voelde als een verplichting, en die heb ik zeker gevonden! Een aanrader voor iedereen die goed Spaans wil leren; met veel praten en veel lachen!

Dorinde
22405544_833409810166769_5950872899081694842_n.png

Ik heb nu bijna een jaar les bij Vamos en mijn Spaans gaat met sprongen vooruit. Je krijgt er les in hele kleine groepjes, waardoor je heel actief met Spaans praten bezig bent. Het leren van de theorie wordt heel leuk afgewisseld met het toepassen in de praktijk, bijvoorbeeld door kaartspelen met vragen. Naast de lessen worden ook andere activiteiten georganiseerd waarbij je je Spaans kan oefenen, zoals bijvoorbeeld een pubquiz.

Sabine Berkhof (duo cursus)
22405544_833409810166769_5950872899081694842_n.png

Door mijn duo-lessen bij Spaans Leren Vamos, heb ik voor het eerst het gevoel dat mijn Spaans stabiel beter wordt. De persoonlijke aanpak en flexibiliteit zorgen ervoor dat het leren zowel leuk, als steeds op het juiste niveau is.

Jochem Broersen (duo cursus)
22405544_833409810166769_5950872899081694842_n.png

Ik heb nu drie cursussen gevolgd bij Vamos. Er is een goeie sfeer. Fijn zijn de kleine groepjes en de enthousiaste docenten. De lessen zijn levendig doordat de theorie afgewisseld wordt met leuke, zelfgemaakte spelletjes. Ik ga zeker door.

 

Toos Dekker (groepscursus)
22405544_833409810166769_5950872899081694842_n.png

Vamos is een fijne taalschool waar ze echt de tijd voor je nemen. Doordat je in de lessen veel bezig bent met praten doe je veel praktijkervaring op en leer je door middel van doen. De lessen zijn daarnaast ook nog eens heel leuk!

Margriet Dekker (groepscursus)
A1.3-2018_07_24-Ingrid-Alex-Sonsoles-1.jpg
Met veel plezier een duo cursus gevolgd bij Vamos. Leuke sfeer, prima methode met veel spelletjes, veel Spaans spreken in de les. Een echte aanrader! Wij gaan direct door met de volgende cursus!
Ingrid & Alex (duo cursus)
A1.1-20171031-Karin-Tom-1-1.jpeg

Wij hebben een duocursus A1.1 gevolgd om basale kennis van Spaans te hebben voor onze vakantie naar Zuid-Amerika. De docente was erg professioneel, moedertaal Spaans. De gebruikte methode bij Vamos (interactief en met spelletjes) maakte dat we het Spaans sneller oppikten. Kortom, we hebben een erg prettige en handige cursus gehad!

Karin & Tom (duo cursus)
22405544_833409810166769_5950872899081694842_n.png

Joan is een goede, geduldige en gezellige leraar. De ontspannen en rustige sfeer draagt erg bij aan de lessen. De methode blijft boeien door de spellen in de groep en veel praten. Ook het boek is goed om thuis te leren, huiswerk te maken en je huiswerk zelf na te kijken. Goed dat hier in de les geen tijd aan ‘verloren’ gaat.

Carl van Heijst (groepscursus)
Koningsweg 4
3582 GE | Utrecht