Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd 28­01­2019

1. Doel en rechtsgeldigheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Spaans Leren Vamos en haar studenten en op alle diensten en producten van Spaans Leren Vamos.

2. Terminologie

2a Als in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘student’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon van tenminste 18 jaar op wiens naam een bestelling is gedaan bij Spaans Leren Vamos.

2b Als in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘bestelling’, dan wordt bedoeld: de tussen de student en Spaans Leren Vamos overeengekomen afspraak die is vastgesteld aan de hand van het product dat afgerekend is in de winkelwagen op de website van Spaans Leren Vamos.

3. Voorwaarden van student worden uitgesloten

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de student wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht

4a Op alle overeenkomsten tussen Spaans Leren Vamos en de student en alle aanbiedingen van Spaans Leren Vamos aan de student is Nederlands recht van toepassing.

4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Utrecht, tenzij Spaans Leren Vamos ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie
5a 
Alle correspondentie gaat via e­mail.

5b De student is verplicht om een geldig e­mailadres aan Spaans Leren Vamos op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen dienen via de e­mail aan Spaans Leren Vamos worden doorgegeven te zijn.

5c Mail die verstuurd is naar het opgegeven e­mailadres van de student wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom

6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Spaans Leren Vamos of haar licentiegever(s). Student verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.

6b Materiaal dat door de student is aangeleverd, blijft eigendom van de student, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Rechten van derden

Student garandeert Spaans Leren Vamos dat de opdracht die student aan Spaans Leren Vamos verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

8. Afmelding, opzegging, geldigheid en verzetten van lessen

8a In het geval van bestelling van een privé­ of duocursus gelden de door Spaans Leren Vamos opgestelde ‘ spelregels privé­ en duocursus’. In het geval van een bestelling van een groepscursus, gelden de door Spaans Leren Vamos opgestelde ‘spelregels en groepscursus’.

8b Als een student een cursus of les wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Er vindt echter geen restitutie plaats door Spaans Leren Vamos.

8c Annuleren van een bestelling waarbij het gaat om een materieel product is niet mogelijk. Voor het annuleren van een bestelling van een cursus gelden de desbetreffende spelregels. Voor het annuleren van een bestelling van een activiteit gelden de algemene voorwaarden die aangegeven zijn in de geautomatiseerde bevestigingsmail die de student direct na betaling ontvangen heeft.

9. Betaaltermijnen

Bestellingen worden direct in het bestelproces afgerekend, tenzij anders overlegd met Spaans Leren Vamos.

10. Betalingen

10a Door tijdens het bestelproces af te rekenen, gaat de student een betaalverplichting aan en gaat de student automatisch akkoord met het ontvangen van eventuele overige correspondentie per e­mail.

10b De betaling aan Spaans Leren Vamos dient via een bankoverschrijving plaats te vinden. Contante betaling is niet mogelijk.

11. Opschorting / stopzetting dienstverlening

11a Spaans Leren Vamos behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de student op te schorten of stop te zetten bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of spelregels.

11b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de student niet van zijn verplichting tot betaling.

11c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze algemene voorwaarden vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

12. Recht om diensten te weigeren

Spaans Leren Vamos heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

13. Vrijwaring

13a Door de inschrijving vrijwaart student Spaans Leren Vamos van alle mogelijke rechtsvervolgingen die het gevolg zouden kunnen zijn van de inschrijving en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

13b Student vrijwaart Spaans Leren Vamos van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een dienst / product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL­certificaten.

14. Wijziging cursusvoorwaarden

Spaans Leren Vamos is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen gelden voor nieuwe bestellingen die gedaan zijn vanaf de datum van de wijzigingen. Per nieuwe bestelling wordt van de student verwacht de algemene voorwaarden gelezen te hebben. De algemene voorwaarden worden te alle tijde aangegeven tijdens het bestelproces op de website van Spaans Leren Vamos.

15. Ontbindende voorwaarden

Spaans Leren Vamos is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:

de student zich niet houdt aan de algemene voorwaarden of spelregels van de betreffende cursus of activiteit

16. Digitale nieuwsbrief

Met de inschrijving gaat de student akkoord met het ontvangen van e­mails die informeren over vervolgcursussen en activiteiten alsmede de digitale nieuwsbrief van Spaans Leren Vamos. De student kan zich te allen tijde uitschrijven van de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of via info@spaanslerenvamos.nl.

17. Privacyverklaring
17a. 
Bekijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen Spaans Leren Vamos

onze privacyverklaring.

17b. Tijdens de laatste les van de cursus zal een foto genomen worden, met de certificaten, die gebruikt zal worden voor promotiedoeleinden. Mocht de student dit niet willen, vragen wij de student dit aan te geven en niet op de foto te gaan.

19. Disclaimer

Spaans Leren Vamos is niet verantwoordelijk voor enige schade die de student kan lijden. Spaans Leren Vamos geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Spaans Leren Vamos en de docenten waar zij mee samenwerkt.

Wat een leuke en persoonlijke taalschool. Ik kreeg de tip via een bekende en heb me direct aangemeld. Geen seconde spijt. Ze adviseren goed over waar je het best kunt starten qua niveau (ik zit in A2.3 nu). De lessen zijn leuk en interactief. Ze vliegen voorbij en je leert echt snel spreken. Je spreekt alleen maar Spaans met elkaar dus de leercurve is hoog. Veilige leeromgeving. En hele gunstige prijzen. Een aanrader!

Saskia van Loozenoord

Spaans Leren Vamos is een fantastische, kleinschalige, warme en ongelooflijk toegewijde taalschool!! De groepen zijn klein (max 6 personen) waardoor je veel praat (=leert!) in de lessen. De docenten zijn heel vriendelijk en didactisch sterk waardoor je elke les een hoop opsteekt; daarnaast is er altijd ruimte vragen, eigen inbreng en voor een goede portie humor. Ik was op zoek naar een taalschool waarbij ik me thuis zou voelen en wat niet voelde als een verplichting, en die heb ik zeker gevonden! Een aanrader voor iedereen die goed Spaans wil leren; met veel praten en veel lachen!

Dorinde
22405544_833409810166769_5950872899081694842_n.png

Ik heb nu bijna een jaar les bij Vamos en mijn Spaans gaat met sprongen vooruit. Je krijgt er les in hele kleine groepjes, waardoor je heel actief met Spaans praten bezig bent. Het leren van de theorie wordt heel leuk afgewisseld met het toepassen in de praktijk, bijvoorbeeld door kaartspelen met vragen. Naast de lessen worden ook andere activiteiten georganiseerd waarbij je je Spaans kan oefenen, zoals bijvoorbeeld een pubquiz.

Sabine Berkhof (duo cursus)
22405544_833409810166769_5950872899081694842_n.png

Door mijn duo-lessen bij Spaans Leren Vamos, heb ik voor het eerst het gevoel dat mijn Spaans stabiel beter wordt. De persoonlijke aanpak en flexibiliteit zorgen ervoor dat het leren zowel leuk, als steeds op het juiste niveau is.

Jochem Broersen (duo cursus)
22405544_833409810166769_5950872899081694842_n.png

Ik heb nu drie cursussen gevolgd bij Vamos. Er is een goeie sfeer. Fijn zijn de kleine groepjes en de enthousiaste docenten. De lessen zijn levendig doordat de theorie afgewisseld wordt met leuke, zelfgemaakte spelletjes. Ik ga zeker door.

 

Toos Dekker (groepscursus)
22405544_833409810166769_5950872899081694842_n.png

Vamos is een fijne taalschool waar ze echt de tijd voor je nemen. Doordat je in de lessen veel bezig bent met praten doe je veel praktijkervaring op en leer je door middel van doen. De lessen zijn daarnaast ook nog eens heel leuk!

Margriet Dekker (groepscursus)
A1.3-2018_07_24-Ingrid-Alex-Sonsoles-1.jpg
Met veel plezier een duo cursus gevolgd bij Vamos. Leuke sfeer, prima methode met veel spelletjes, veel Spaans spreken in de les. Een echte aanrader! Wij gaan direct door met de volgende cursus!
Ingrid & Alex (duo cursus)
A1.1-20171031-Karin-Tom-1-1.jpeg

Wij hebben een duocursus A1.1 gevolgd om basale kennis van Spaans te hebben voor onze vakantie naar Zuid-Amerika. De docente was erg professioneel, moedertaal Spaans. De gebruikte methode bij Vamos (interactief en met spelletjes) maakte dat we het Spaans sneller oppikten. Kortom, we hebben een erg prettige en handige cursus gehad!

Karin & Tom (duo cursus)
22405544_833409810166769_5950872899081694842_n.png

Joan is een goede, geduldige en gezellige leraar. De ontspannen en rustige sfeer draagt erg bij aan de lessen. De methode blijft boeien door de spellen in de groep en veel praten. Ook het boek is goed om thuis te leren, huiswerk te maken en je huiswerk zelf na te kijken. Goed dat hier in de les geen tijd aan ‘verloren’ gaat.

Carl van Heijst (groepscursus)
Koningsweg 4
3582 GE | Utrecht